Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden

Sascha O. Becker Karolina Ekholm Katariina Nilsson Hakkala

Forskningsrapporten studerar frågan hur globaliseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden. Hur omfattande har utflyttningen av jobb från Sverige har varit? Vilka jobb och regioner som har berörts? Rapporten presenterar de senaste årens intensiva forskning och diskuterar vilka slutsatser som man kan dra utifrån studiernas resultat.

rapport-produktionen-flyttar.pdf 999,4 KB PDF

Hur agerar svenska företag?

Författarna studerar utflyttning av företagens svenska verksamhet, både till låglöne- och höglöneländer. Bakgrunden är att den alldeles övervägande delen av den svenska importen kommer från andra höglöneländer och inte från låglöneländer. Dessutom ligger merparten av den verksamhet som svenska multinationella företag har valt att bedriva utomlands i andra höglöneländer och inte i låglöneländer.

Vilka jobb är det som flyttar ut?

En viktig fråga i rapporten är om offshoring i första hand leder till en minskad efterfrågan på arbetskraft med relativt låga kvalifikationer och låga löner eller om det framför allt leder till en minskad efterfrågan på arbetskraft med relativt höga kvalifikationer och höga löner. Avslutningsvis diskuterar rapporten hur ekonomisk politik kan påverka graden av offshoring.

Rapporten avslutar forskningsprogrammet SNS Arbetsmarknad, och blir således även den sista rapporten inom delområdet Globaliseringens effekter på den svenska arbetsmarknaden.

Debattinlägg

Newsmill: ”Dags att avliva myter om globaliseringen”

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Projektet leds av vice riksbankschefen professor Karolina Ekholm och av docent Katariina Nilsson Hakkala. Även professor Sasha O Becker medverkar.

De analyser och slutsatser som rapporten innehåller är författarnas egna. För Karolina Ekholms del innebär det att Riksbanken inte på något sätt står bakom rapporten och dess innehåll, utan det är hon i egenskap av forskare på området som har deltagit i arbetet.