Professionen, pennan och pengarna. Regionala skillnader i användning av läkemedel

Mats Brommels Johan Hansson Emma Granström Emma Wåhlin

Det finns stora regionala skillnader i användningen av nya läkemedel.  Är det rimligt att bostadsorten ska avgöra vilka läkemedel man som patient får tillgång till?

professionen_pennan_och_pengarna_1.pdf 1,5 MB PDF

I rapporten, Professionen, pennan och pengarna. Regionala skillnader i användning av läkemedel, har en grupp forskare från Medical Management Centrum (MMC) vid Karolinska Institutet under ledning av professor Mats Brommels gjort en analys av vilka faktorer det är som skapar skillnader mellan olika regioner i användning av nya läkemedel.

Undersökningen tyder på att skillnaderna beror på att lokala nätverk av läkare gör olika tolkningar av den evidens som finns om effekten av nya läkemedel. Inom regioner där ett läkemedel varit föremål för kliniska prövningar är sannolikheten större för en tidig introduktion av läkemedlet. Hur de administrativa och budgetmässiga styrmodellerna ser ut tycks däremot inte ha betydelse för läkemedelsanvändningen.

Forskargruppen drar slutsatsen att landstingen och sjukvårdsledningarna bör delegera beslut om introduktion av nya läkemedel till läkarkåren. Läkarna ska ges rätt förutsättningar i form av beslutsstöd och IT-verktyg. I gengäld ska ansvaret för kontinuerliga förbättringar av vården genom innovationer ligga hos läkarkåren.

Läs mer om forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel.