Rundabordssamtal om värdet av register i sjukvården

Tis 10 september 2013
Tid och plats

Tisdag 10 september 2013, 12:00–16:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Patientregister med behandlingsdata är ett viktigt verktyg för att utvärdera och utveckla svensk sjukvård. Men har Sverige rätt registerdata för att få fram den verklighetsbaserade evidens som sjukvården behöver? Hur ligger Sverige till som miljö för att utveckla och pröva behandlingsmetoder och läkemedel, och vilken är potentialen?

För att resonera kring dessa frågor bjuder SNS in till ett rundabordssamtal som samlar en grupp nyckelpersoner inom sjukvården: statliga myndigheter, registerbaserad forskning, läkemedelsföretag, patientorganisationer med flera. Syftet är att göra en lägesbestämning och peka framåt mot ett Sverige i toppklass när det gäller att få fram och nyttiggöra verklighetsbaserad evidens genom registerdata.

Rundabordssamtalet genomförs i anslutning till det pågående forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel. Två nya studier som tar upp hur registerstudier kan användas kommer att finnas som delunderlag för diskussionen:

Nya läkemedel och läkemedelsrelaterad sjuklighet. Analysmöjligheter i svenska registerdata. Författare: HANNA GYLLENSTEN, Nordic school of public health, NHV, och Katarina Steen Carlsson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE.

Räkna med register och randomisera mera! Inför pragmatiska, registerbaserade, randomiserade prövningar i svensk rutinsjukvård. Författare: MARTIN NEOVIUS och JOAKIM RAMSBERG, Karolinska Institutet.

Rapporterna kommer att publiceras för nedladdning på www.sns.se i anslutning till mötet.

Personlig inbjudan. För mer information, vänligen kontakta projektledare Petter Hojem, 0723-89 59 04, petter.hojem@sns.se