SNS Analys 73. Sex hinder för politiska reformer

Johannes Lindvall

SNS Analys 2021.05.06

I en ny SNS-rapport argumenterar statsvetaren Johannes Lindvall för att låsningar i bland annat migrationspolitiken skulle kunna lösas upp om fördelningspolitiska dimensioner sattes i centrum i stället för moraliska värden. Reformer inom andra politikområden, såsom bostadspolitik och energipolitik, är också möjliga men kräver delvis andra lösningar.

SNS Analys 73. Sex hinder för politiska reformer 100,9 KB PDF

Det kan vara svårt att genomföra reformer i länder med proportionella valsystem såsom det svenska, där ett parti sällan har egen majoritet i parlamentet och där parlamentet dessutom har en stark och självständig roll i det politiska beslutsfattandet. Det krävs därför breda överenskommelser mellan partierna. Detta skapar problem eftersom det nästan alltid finns något parti vars väljare förlorar på att genomföra varje större reform. För att få till stånd reformer är det därför viktigt att kompensera förlorarna.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, visar i sin rapport att det även finns fem andra viktiga hinder som måste övervinnas, utöver kompensation. För att svenska regeringar ska kunna genomföra viktiga reformer måste de ges goda förutsättningar att övervinna dessa hinder. Som exempel på ett område där läget ser låst ut, men där reformer borde vara möjliga, nämner Lindvall bland annat invandringspolitiken.

»Genom att tydliggöra de fördelningspolitiska effekterna av invandringspolitiken, i stället för att göra den till en fråga av absolut moralisk karaktär, skulle det troligen vara lättare att komma överens om breda kompromisser«, menar Johannes Lindvall.

För att kunna kompensera förlorarna är det även viktigt att inte alltför många politikområden flyttas bort från rikspolitiken.

»Det är angeläget att inte alltför mycket av den nationella politiken flyttas till kommunal och regional nivå eller till EU, vilket är en utveckling vi har sett de senaste decennierna. Om den fortsätter kommer det bli allt svårare för svenska regeringar att genomföra reformer i framtiden«, framhåller Johannes Lindvall.

Till sist nämner rapportförfattaren att det vore önskvärt om politikerna hade mer med varandra att göra redan tidigt i beslutsprocessen.

»Politiska förhandlingar fungerar bäst om politiker förstår varandras förutsättningar och prioriteringar. Det är också ett av skälen till att mina kollegor och jag i SNS-rapporten Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin föreslog att fler parlamentariska utredningar borde tillsättas«, säger Johannes Lindvall.

Om författaren och rapporten

Johannes Lindvall är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet samt ordförande för SNS Vetenskapliga råd. Han var även ordförande för SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin.

Rapporten ”SNS Analys 73: Sex hinder för politiska reformer” bygger på kapitel 3 i hans bok Reform Capacity (Oxford University Press).