SNS Analys nr 15. Krisens politiska konsekvenser

Johannes Lindvall

SNS Analys 2013.11.15

Lyssna

Lyssna på seminariet

Depressionen på 1930-talet och dagens kris hade båda sitt ursprung i USA men spreds snart till andra delar av världen.

2013-11-15_sns_analys_nr_15_slutlig.pdf 266,9 KB PDF

Kriserna startade i den finansiella sektorn. De förknippas därför med händelser på finansmarknaderna: de stora nedgångarna på New York-börsen i oktober 1929 och den amerikanska banken Lehman Brothers konkurs i september 2008. Men de finansiella kriserna övergick snart i breda ekonomiska kriser med stora fall i handel, produktion och sysselsättning.

I denna skrift diskuterar Johannes Lindvall om man kan dra slutsatser om de politiska konsekvenserna av dagens ekonomiska kris mot bakgrund av vad som hände på 1930-talet. Vilka är skillnaderna i ekonomisk politik? Hur påverkas regeringspartierna? Går politiken åt höger eller vänster? Vad händer med tilltron till demokratin?
Finanspolitiken var mer expansiv under 2008–2010 än under 1930-talskrisen. Stora stimulansprogram beslutades redan några månader efter Lehman-kraschen.

Förklaringar kan vara att vi lärt oss av tidigare misstag och att mellanstatlig samordning förbättrats. Dessutom har den offentliga sektorns expansion i många länder gjort att transfereringarna ökar med automatik vid sämre tider. Och 2000-talets politiska miljö har på många håll varit mindre konfliktfylld.

Nedgångar i ekonomin tenderar att drabba regeringspartier hårt. Det gällde både på 1930-talet och i dag på 2000-talet. Dessutom gäller för båda perioderna att högerpartier tycks klara sig bättre än vänsterpartier. Men efterhand har vänsterpartier klarat sig bättre, vilket kan bero på att krisen påverkar bredare väljargrupper.
Demokratin bröt samman i många länder på 1930-talet. Risken för upprepning i dag är liten, men det finns oroande tecken på olika håll. Och tilltron till demokratin kan minska om de ekonomiska förutsättningarna är så dåliga att inga politiska partier kan leva upp till väljarnas förväntningar.

SNS Analys syftar till att i kortform göra forskningen tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och bidra till att forskningen når ut i medierna.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 15 november.

Medverkande:

Johannes Lindvall, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet

Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet

Samtalet leddes av Mats Wiklund, journalist och författare

Press

Hur ska vänstern bli krisens vinnare? Dagens Arena 2013-11-16