Temadag om högre utbildning och forskning

Rundabordssamtal Ons 16 juni 2021
Tid och plats

Onsdag 16 juni 2021, 10:00–14:30

I syfte att belysa den högre utbildningens och forskningens centrala roll för svensk ekonomi bjöd SNS in tongivande aktörer från universitet och högskolor, forskningsstiftelser, forskningsintensiva företag, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter och kommunsektorn till en digital temadag i mitten av juni.

Under förmiddagen diskuterades finansiering och styrning av svensk forskning. Tobias Krantz, tidigare minister för högre utbildning och forskning, inledde med att ge en inblick i den pågående statliga utredningen han leder om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur. Därefter berättade Sara Mazur, ordförande för Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System, Software Program (WASP) samt tidigare vice vd och forskningschef på Ericsson, om sina erfarenheter av att nyttiggöra och kommersialisera forskningsresultat.

De inledande presentationerna följdes av ett samtal om förutsättningar för forskningsinfrastruktur, styrning och finansiering av forskningsmedel samt hinder för nyttiggörande av svensk forskning. Bland annat diskuterades att det ofta saknas finansiering för medeldyr forskningsinfrastruktur.

Eftermiddagens rundabordssamtal satte fokus på den högre utbildningen samt finansieringen och styrningen av det livslånga lärandet. Det livslångt lärande har aktualiserats inte minst genom den nyligen slutna partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, inledde med att presentera slutsatserna i de rapporter som TCO skrivit på området och huvuddragen i partsöverenskommelsen. Därefter redogjorde Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH, för hur hennes lärosäte arbetar med utbildning av redan yrkesverksamma, varpå Magnus Wallerå, chef för avdelningen om kompetensförsörjning vid Svenskt Näringsliv, berättade om företagens syn på livslångt lärande.

Därefter följde ett samtal om lärosätenas roll i omställningen, säkerställandet av hög kvalitet på utbildningarna samt organisering och finansiering av det livslånga lärandet. En sak som lyftes av flera talare är vikten av öronmärkta pengar till lärosätena för att de ska kunna tillhandahålla kurser inom livslångt lärande utan att nedprioritera det ordinarie utbildningsuppdraget.

Under dagen presenterades även SNS kommande forskningsprojekt ”Högre utbildning och forskning” som startar i januari 2022.

»Jag ser fram emot att leda ett forskningsprojekt om högre utbildning och forskning, i vilket vi tar ett samlat grepp runt finansiering, organisering och styrning av hela systemet. Utbildning och forskning har en helt avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och framtida välfärd. Systemet är komplext och det finns många målkonflikter. Samtidigt finns många frågor där behovet av kunskapsunderlag är stort«, säger Jonas Klarin, forskningsledare, SNS.