Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med utsläppsrätter

Kristina Forsbacka Per Kågeson Lars Zetterberg

Samtidigt som klimatfrågan växer i betydelse fortsätter transportsektorns utsläpp av växthusgaser att öka.

transporter-och-klimat.pdf 613,5 KB PDF

EU har satt ett tak för utsläpp från kraftproduktion, större värmeverk och energiintensiv industri och infört ett system för handel med utsläppsrätter. Något sådant tak finns ännu inte för transportsektorns utsläpp, men vägtrafikens emissioner hålls tillbaka av förhållandevis höga skatter på drivmedel.

Det pågår en diskussion i EU om vilka styrmedel som ska användas för att minska utsläppen från transporter. En möjlighet är att utvidga det redan existerande systemet för handel med utsläppsrätter till att även omfatta transportsektorn.

Sverige vill vara ett föregångsland inom klimatpolitiken, men klimatfrågan är av global karaktär och de samlade utsläppen från den svenska verksamheten utgör bara några promille av de totala emissionerna och lösningen måste sökas i internationell samverkan. I väntan på att ett gemensamt globalt agerande ska bli möjligt utgör EU den naturliga beslutsnivån för Sveriges del.

Boken redovisar lättfattligt och översiktligt för- och nackdelar med ekonomiska styrmedel som skatter och handel med utsläppsrätter som kan användas för att reducera  transportsektorns utsläpp i Europa.

En förkortad engelsk version har titeln Tools for Cutting European Transport Emissions.