Vägar förbi och igenom partier

Dag Anckar Lauri Karvonen Guy-Erik Isaksson

Avståndet mellan medborgare och politiska partier ökar. Då allt färre väljare har en stabil partiidentitet aktualiseras också frågan hur väl partierna lyckas med sin representativa uppgift i demokratin.

Boken utvärderar tre konstitutionella mekanismer som betonar medborgarinflytande på bekostnad av partiinflytande, direkt demokrati på bekostnad av representativ demokrati: personval, folkinitiativ och direktval av statsminister.

Författarna gör en kartläggning av förekomsten av mekanismerna samt en analys av deras strategiska effekter i politiken. De föreslår ett förstärkt personval samt införande av en bestämd form av folkinitiativ i Sverige, medan direktval av statsminister befinns vara en föga lyckad konstitutionell innovation.