För Arbetsförmedlingen är integrationsfrågan central. Därför har analyschefen Annika Sundén medverkat i referensgruppen till SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

– Det är oerhört värdefullt att SNS har gjort den här satsningen på ett forskningsprojekt som sträcker sig över flera år och som tar upp många olika aspekter av integration, säger Annika Sundén.

När SNS startar ett forskningsprojekt knyts en referensgrupp till det med ledande experter och praktiker inom området som står i fokus. I referensgruppen skapas sedan ett unikt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskningen och det praktiska beslutsfattandet. Referensgruppen till Lärdomar om integration har bestått av representanter från både näringslivet och offentlig förvaltning. En av representanterna är Annika Sundén från Arbetsförmedlingen.

Integrationsfrågan central för Arbetsförmedlingen

– För mig som chef för analysavdelningen på Arbetsförmedlingen är det viktigt ta del av den forskning som finns kring olika samhällsfrågor. Just integrationsfrågan är central för oss eftersom vi har ansvar för att samordna etableringsprogrammet. Alla som kommer till Sverige och som ska ha etableringsersättning behöver skriva in sig vid Arbetsförmedlingen. Bland de arbetslösa som är inskrivna hos oss ingår också många av de personer som kom till Sverige under flyktingkrisen och som fortfarande är arbetslösa. Därför är det värdefullt för oss att lära oss mer om den här frågan för att kunna arbeta med vårt uppdrag.

– Referensgruppen har också varit ett väldigt bra forum för att träffa andra aktörer som jobbar med samma frågor och kan bidra med nya perspektiv och idéer. Så vår medverkan har varit väldigt givande, säger Annika Sundén.

Referensgruppens uppgift att ge synpunkter på forskningen

Forskarna som skrivit rapporterna inom projektet har arbetat under full vetenskaplig frihet. Referensgruppens roll har varit att komma med synpunkter och idéer, men forskarna har alltid sista ordet om innehållet i rapporterna.

– När jag medverkar i en referensgrupp brukar jag ställa frågor kring vilka lärdomar vi kan dra av forskningen i fråga och hur vi skulle kunna omsätta detta i praktiken. Jag har själv forskningsbakgrund och om man forskar om frågor som berör Arbetsförmedlingens verksamhet så behöver man också förstå hur Arbetsförmedlingen fungerar – hur våra egna uppföljningar och utvärderingar ser ut och vad dessa säger. Det hoppas jag att jag har kunnat förmedla vidare, säger Annika Sundén.

»Väldigt intressant att höra hur kollegorna jobbar med integration«

Kan du sammanfatta vilka lärdomar ni har dragit efter medverkan i det här projektet?

– Vi har fått bekräftat att det inte är en enstaka åtgärd som kommer att lösa utmaningarna inom integrationsområdet utan att det är en kombination av åtgärder. Vi har också fått bekräftat att utbildning har stor betydelse men även att det behövs ett arbetsmarknadsfokus i utbildningssystemet och ett utbildningsinnehåll i arbetsmarknadspolitiken.

– Referensgruppen har bestått av representanter från företag, myndigheter, kommunsektorn och civilsamhället. Det har varit väldigt intressant att höra hur kollegorna i referensgruppen jobbar med integration.

Arbetsförmedlingens kommande satsningar på integration

I dag är antalet personer som kommer till Sverige betydligt färre än under flyktingkrisen för några år sedan. Detta har lett till att Arbetsförmedlingens tidigare stora fokus på etableringsprogrammet har breddats till ett antal ytterligare insatser. Inom ESF-projektet Jämställd etablering tittar man till exempel på metoder för att få utrikesfödda kvinnor att etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Eftersom många nyanlända saknar gymnasieutbildning pågår också arbete för att motivera dessa personer att utbilda sig.

– Jag tycker att betydelsen av arbete har kommit bort lite i integrationsdebatten. Därför tycker jag att det är bra att SNS har gjort den här satsningen på Lärdomar om integration som innebär ett större grepp. Min förhoppning är att det kan bidra till att integration diskuteras mer inom politiken, säger Annika Sundén.


Referensgruppen i Lärdomar om integration har bestått av representanter från följande organisationer

A2B Sverige, AcadeMedia AB, Arbetsförmedlingen, Axfood, Axfoundation, Finansdepartementet, Intendia Group, Kompetensföretagen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Röda Korset, Samhall, Scania CV AB, Skanska AB, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm stads utbildningsförvaltning, Södertälje kommun, Tillväxtverket och Unionen.