Sedan 2017 har SNS drivit forskningsprojektet Lärdomar om integration för att bidra till ny kunskap om integrationen i Sverige och hur den skulle kunna fungera bättre.

Arbetet har resulterat i tio rapporter och 20 seminarier som på olika sätt belyser samhällsfrågor kring integration.
– Integrationsfrågorna handlar om så mycket mer än bara arbetsmarknaden och det blir också tydligt i det här projektet, säger Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras? Det var frågan som SNS ville besvara genom satsningen Lärdomar om integration. Ett projekt som nu går i mål sommaren 2021. Gabriella Chirico Willstedt har varit ansvarig forskningsledare på SNS:

– Vi startade det här projektet precis efter flyktingkrisen. Då, precis som nu, stod integration högt upp på den politiska agendan. Skillnaden mellan lyckade och misslyckade insatser kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle. Eftersom detta är en viktig samhällsfråga ligger den väl i linje med det som är SNS uppdrag.

Fokus på arbete och utbildning

Arbetsmarknad och utbildning har stått i centrum för projektet. SNS Konjunkturrådsrapport 2017 Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad handlade om trösklar på arbetsmarknaden, och fungerade som ett bra underlag när Lärdomar om integration startades. Det tar lång tid för utrikesfödda personer i allmänhet och nyanlända i synnerhet att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är också en grupp som har behov av utbildning för att lättare kunna etablera sig.

– För att underlätta etablering på arbetsmarknaden krävs mer än åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har rapporter från forskare som har tittat på strukturen på arbetsmarknaden och hur det kan främja eller stjälpa integrationen. Men vi har också rapporter om förskolans betydelse för integration och orsaker till studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever. Två forskare har också tittat på i vilken utsträckning föräldraförsäkringen kan förklara den generellt låga sysselsättningsgraden hos utrikesfödda kvinnor. Frågan om integration berör flera politikområden, och det behövs underlag från olika samhällsvetenskaper, säger Gabriella Chirico Willstedt.

»Vi väljer bara välmeriterade forskare«

Rollen som forskningsledare på SNS innebär att Gabriella Chirico Willstedt är ”spindeln i nätet”. Det är hennes uppgift att knyta forskare till projektet och hålla sig uppdaterad om både den politiska och akademiska utvecklingen när det gäller integrationsfrågor. Hon har själv disputerat i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

– Det vi tittar på från SNS håll är att forskningen är policyrelevant eftersom rapporterna ska utgöra underlag för beslut om vad man kan göra för att komma åt olika samhällsproblem. Den ska också hålla vetenskapligt hög kvalitet, så vi väljer bara välmeriterade forskare som har gott rykte.

Integration spänner över många områden

Är det något speciellt som du personligen vill lyfta fram från Lärdomar om integration?

– Som nationalekonom och någon som jobbat en del med arbetsmarknadsfrågor så var mitt ingångsvärde att tänka mycket utifrån incitament och drivkrafter till arbete. Det är en central del, men någonting som har blivit tydligt för mig under det här projektet är att integration handlar om väldigt många olika saker och spänner över en rad områden som interagerar med varandra. Det handlar inte bara om en specifik struktur på arbetsmarknaden – om det hade varit så hade man redan löst det.

Integration fortsätter att stå högt på SNS agenda

Även om projektet Lärdomar om integration nu alltså går i mål så fortsätter integrationsfrågor att vara viktiga för SNS forskning även framöver. Två projekt där integrationsfrågan spelar roll är Högre utbildning och forskning samt Hållbar samhällsbyggnad.

De politiska processerna tar som bekant tid men Gabriella konstaterar att resultat från Lärdomar om integration börjar få genomslag:

– Vi ser flera exempel på hur olika statliga offentliga utredningar refererar till rapporter från projektet. SNS roll är att erbjuda politiker och beslutfattare kunskapsunderlag. Det är inte SNS roll att styra politiken i någon riktning. Men det råder inget tvivel om att frågor som kan kopplas till integration kommer att vara viktiga att titta på under en lång tid framöver, säger Gabriella Chirico Willstedt.