Avfall – återvinna, bränna eller slänga?

Robert Lundmark Eva Samakovlis

Avfallshanteringen är central del av svensk miljöpolitik. Nationalekonomerna Robert Lundmark och Eva Samakovlis visar i denna studie fördelarna med att använda ekonomiska styrmedel i avfallspolitiken.

avfall_rapport.pdf 3,6 MB PDF

Avfallshierarki

En hörnsten i EU:s och Sveriges avfallspolitik är den så kallade avfallshierarkin. Denna bygger på att man i första hand ska försöka förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand främja återvinning, i tredje hand låta avfallet gå till förbränning och i sista hand låta avfallet deponeras.

Avfallshierarkin för stel

Lundmark och Samakovlis menar att avfallshierarkin är för stel för att praktiskt kunna tillämpas inom avfallspolitiken. Vill vi få ut mesta möjliga miljöförbättring per krona så bör vi ha ett mer flexibelt förhållningssätt. Hur mycket av hushållens pappersavfall som bör återvinnas eller brännas kan till exempel skilja sig mellan olika delar av landet, beroende på närheten till pappersbruk och befolkningstätheten.

Räkna in miljöförstöring i priset

När så är möjligt bör avfallspolitiken inriktas på att skapa fungerande avfallsmarknader som internaliserar de externa kostnaderna, såsom miljöförstöring, i priset. Ekonomiska styrmedel ger dem som befinner sig närmast avfallsverksamheten, och därmed har den bästa kunskapen, drivkrafter att finna effektiva lösningar på avfallsproblemet, vilket samtidigt främjar teknisk innovation.

Rätt utformade kan ekonomiska styrmedel i avfallspolitiken:

  • Ge privatekonomiska prissignaler som tar hänsyn till alla samhällsekonomiska kostnader och får företag och hushåll att ändra sitt beteende på ett önskvärt sätt. Ett exempel på en sådan signal skulle kunna vara viktbaserade renhållningsavgifter, vilket bara tillämpas i 10% av Sveriges kommuner.
  • Sänka kostnaderna för att uppnå miljömålen genom att belöna nya och effektiva lösningar från dem som berörs.
  • Främja långsiktiga lösningar på avfallsproblemet genom att belöna satsningar på teknisk utveckling av de berörda företagen.

Robert Lundmark är professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, robert.lundmark@ltu.se.

Eva Samakovlis är forskningschef vid konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet samt docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, eva.samakovlis@konj.se.

Läs författarnas debattartikel på Dagens Samhälle: Så bromsar vi sopökningen.