Forskare: Sammanhängande politik krävs för en effektiv klimatomställning

De klimatförändrande utsläppen minskar inte tillräckligt fort. För att nå uppsatta mål krävs tydligare politiska styrmedel, skriver tre forskare i en ny SNS-rapport.

Klimatpolitiska rådet konstaterade nyligen att förd svensk klimatpolitik inte är tillräcklig för att nå uppsatta mål. Samma slutsats drar tre forskare i en ny SNS-rapport, Politikens roll för näringslivets klimatomställning. Till skillnad från tidigare industriella revolutioner drivs klimatomställningen inte av ekonomiska vinstintressen. Därför ställs nu särskilda krav på att förd politik slår fast riktning och hastighet för förändringarna, framhåller de.

»De klimatförändrande utsläppen minskar, men utvecklingen går för långsamt för att de fastslagna klimatmålen ska kunna nås. Det beror delvis på att de politiska styrmedlen är otillräckliga«, säger Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi.

I rapporten diskuterar forskarna klimatpolitiken ur ett strukturellt perspektiv och pekar på vikten av att kombinera olika typer av styrmedel. Någon neutral politisk hållning finns egentligen inte eftersom passiv politik bidrar till att bevara det ohållbara, menar de. Men de understryker också att det främst är i ett fåtal branscher som särskilda politiska insatser behövs. Detta eftersom en stor del av näringslivets utsläpp kommer från de energi- och materialproducerande sektorerna.

»Tydliga klimatmål är viktiga för att minska osäkerheten om framtiden. Men hittills har politiken främst fokuserat på att stödja innovation och uppstart. Framöver kommer det också att behövas insatser för uppskalning, utfasning och nedläggning«, säger Fredric Bauer, forskare i miljö- och energisystem.

Att sätta pris på utsläpp av växthusgaser – som inom EU:s handel med utsläppsrätter – är ett effektivt styrmedel. Men för att nå hela vägen till nollutsläpp krävs även andra politiska åtgärder, enligt rapporten. Det kan till exempel handla om att minska risken vid stora gröna investeringar, stimulera efterfrågan på hållbart producerade material eller bygga ut infrastruktur för el och transporter.

»Historiskt är det en ny politisk utmaning att driva omställning av samhället utifrån ett tids- och siffersatt mål. Barnsjukdomar kan förväntas, men de går att rätta till. Det viktiga är att det finns processer för att lära, utvärdera och förändra styrningsinsatserna över tid«, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem.

om projektet

Rapporten Politikens roll för näringslivets klimatomställning ingår i projektet Klimatomställningen och näringslivet som belyser hur svenska företag påverkas av skärpt klimatpolitik samt hur regelverk och styrmedel kan utformas för att främja klimatomställningen. Det som analyseras är alltifrån investeringsbehov och institutionella förutsättningar till målkonflikter och sårbarheter i produktionskedjor. Målet är att bidra med kunskap och underlag till utformning av framtida åtgärder. Projektet pågår från 2023 till 2025.

om författarna

Fredrik N G Andersson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Fredric Bauer är forskare i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

Lars J Nilsson är professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.