Bäddat för mångfald

Per Brommé Benny Carlsson Rolf Ohlsson

Sverige står inför ett par stora komplexa utmaningar. Den ena är det demografiska komplexet, alltså frågan vad som händer när befolkningen framöver kommer att bestå av allt fler äldre och pensionerade, och allt färre yngre yrkesverksamma. Den andra utmaningen är mångfaldskomplexet, alltså frågan om vad ökad, i första hand etnisk, mångfald i organisationer och företag kan innebära.

I Bäddat för mångfald är budskapet att dessa båda problem hänger intimt samman. En av de mest sannolika konsekvenserna av den demografiska utvecklingen är hotande brist på arbetskraft i delar av offentlig sektor, särskilt inom vård och omsorg. Den utväg som ligger nära till hands är att ta tillvara den outnyttjade arbetskraft som finns bland de invandrare som står utanför arbetsmarknaden. Denna öppning för arbetslösa invandrare att komma in på arbetsmarknaden, främst då den offentliga sektorn, ställer då på sin spets frågan hur man underlättar och dra nytta av etnisk mångfald i arbetslivet. Det borde vara ”bäddat för mångfald”.