Eva Lindström och Patrik Tigerschiöld till SNS styrelse

Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten, och Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure, föreslås för inval till SNS styrelse. Beslut fattas vid SNS förtroenderåds sammanträde den 11 juni.

Eva Lindström är sedan 2018 svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg där hon bland annat ansvarar för frågor som rör digitalisering och hållbar utveckling. Hon har tidigare varit statssekreterare vid Näringsdepartementet med ansvar för förvaltningen av den statliga bolagsportföljen. Dessförinnan har hon bland annat varit riksrevisor och budgetchef vid Finansdepartementet. Eva Lindström har även varit vice ordförande för Finanspolitiska rådet och ledamot i ett antal styrelser, bland annat Finansinspektionens och Trafikverkets. Hon är sedan år 2018 ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

»Jag är glad och hedrad över nomineringen till SNS styrelse. SNS har en unik roll i Sverige som viktig mötesplats för forskning, näringsliv och offentlig sektor. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från svensk förvaltning, men också från ett europeiskt perspektiv«, säger Eva Lindström.

Patrik Tigerschiöld är styrelseordförande i det börsnoterade investmentbolaget Bure, som han även varit vd för. Han har varit verksam i några av Bures största innehav i över 20 år, bland annat Mycronic och Vitrolife. Patrik är också engagerad som ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som är navet i självregleringen på värdepappersmarknaden, och huvudman för sakorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Stockholms universitet och styrelseordförande i utbildningskoncernen AcadeMedia, och är sedan år 2017 ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

»Att stimulera till en livaktig, faktabaserad och konstruktiv diskussion mellan olika samhällssektorer är SNS mycket skickliga på. Med mitt näringslivsperspektiv ser jag fram emot att få fortsatt bidra genom att verka i och utveckla SNS«, säger Patrik Tigerschiöld.

»Eva Lindström och Patrik Tigerschiöld är framträdande och engagerade personer i svenskt samhällsliv. Eftersom SNS är en unik mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig förvaltning är deras skilda erfarenhetsområden viktiga tillgångar i styrelsens arbete«, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

KONTAKT

Eva Lindström
eva.lindstrom@eca.europa.eu

Patrik Tigerschiöld
patrik.tigerschiold@bure.se

Pressansvarig:
Caroline Raxell
caroline.raxell@sns.se
+46 70 382 20 95