Fem rapporter om värdet av nya läkemedel

Johanna Lind (red.)

Hur bör värdet av nya läkemedel bedömas? I dag värderas nya medicinska preparat främst utifrån kliniska prövningar. I verkligheten avgörs värdet av hur läkemedlen faktiskt används. Vilka värden skapas för den enskilde patienten, vården och samhället i stort när läkemedlen används och hur tar vi reda på det?

behandling_av_diabetes_i_ett_hundraarigt_perspektiv.pdf 454,2 KB PDF

I SNS pågående forskningsprogram Värdet av nya läkemedel har behandlingar av fem olika medicinska tillstånd undersökts för att ge ny kunskap om dessa frågor. Rapporterna berör terapiområdena bröstcancer, leukemi, diabetes, reumatoid artrit och höga blodfetter.

Johanna Lind har som forskningsledare inom SNS svarat för studierna:

–  Sverige har fantastiska registerdatabaser som skulle kunna utnyttjas för att på ett bättre sätt få kunskap om det faktiska värdet av nya läkemedel sedan de introducerats i rutinsjukvården. En övergripande slutsats från de fem studierna är att bristande uppföljning och kunskapsspridning kan medföra stora välfärdsförluster när nya läkemedel inte används på det bästa sättet.

Sveriges läkemedelskostnader förväntas stiga i framtiden till följd av en åldrande befolkning och att nya, dyrare läkemedel introduceras. Rätt använda ger de nya läkemedlen bättre hälsa och bidrar till välfärden. Samtidigt är samhällets resurser begränsade och det är nödvändigt att prioritera. Ofta uppstår läkemedelsrelaterade vinster och kostnader i olika samhällssektorer och vid olika tidpunkter. Uppfattningen om ett läkemedels värde kan därför se mycket olika ut ur olika perspektiv: patientens, de anhörigas, vårdens och omsorgens, samhällsekonomins osv.

Med detta forskningsprogram vill SNS studera och belysa värdet av nya läkemedel ur ett brett och långsiktigt samhällsperspektiv. Målet är att tillhandahålla faktabaserad kunskap som kan vara till hjälp vid beslut som rör tillgång till nya läkemedel och effektiv läkemedelsanvändning i Sverige

En referensgrupp med representanter för företag, landsting och statliga myndigheter är knuten till forskningsprogrammet. Studierna görs av ledande forskare som självständigt svarar för analys och slutsatser.