SNS Analys nr 62. Sambandet mellan volym och kvalitet inom sjukvården

Daniel Avdic

SNS Analys 2019.12.17

I den här SNS-rapporten visar Daniel Avdic, forskare i hälsoekonomi, på positiva effekter av att koncentrera cancervården till färre vårdgivare. Det leder till högre överlevnad, färre komplikationer och färre operationer som måste göras om. Enligt studien beror det framför allt på att kirurgerna får operera mer och lära sig av praktisk erfarenhet.

sns-analys-62-sambandet-mellan-volym-och-kvalitet-inom-sjukvarden.pdf 1,1 MB PDF

Det finns redan en hel del studier som visar att det finns positiva kopplingar mellan patientvolym och vårdkvalitet, men däremot få som kan visa att det är den ökade volymen som leder till bättre kvalitet, vilket den här studien gör. Forskarna har med hjälp av registerdata undersökt vilka effekterna blev inom cancerkirurgin när ett antal sjukhus lade ned sin kirurgverksamhet i Sverige under 1990- och 2000-talet. Nedläggningarna medförde stora ökningar av patientvolymer för de kvarvarande närliggande sjukhusen.

Studiens resultat visar på avsevärda positiva effekter av att fler patienter behandlades vid samma sjukhus. Patientöverlevnaden förbättrades, risken för komplikationer minskade och livskvaliteten efter operation förbättrades. Sjukvårdskostnaderna påverkades inte heller nämnvärt, uppskattat via vårdtid.

– Våra beräkningar visar att en nationell centralisering av vården för de studerade ingreppen hypotetiskt sett skulle kunna rädda runt 100 liv per år, säger Daniel Avdic.

Enligt Avdic är den viktigaste anledningen till de positiva effekterna troligen att kirurgerna får fler tillfällen att operera och därmed större erfarenhet. Därför är det viktigt att reformer som koncentrerar vården fokuserar på de enskilda läkarna. Men koncentrering av vård innebär också utmaningar som man behöver ta hänsyn till.

– Vi får inte glömma bort att en alltför kraftig koncentration även kan skapa en för hög arbetsbörda för personalen vid de kvarvarande klinikerna i regionerna. Då riskerar den positiva effekten av koncentrationen att minska, eftersom andra patientgrupper samtidigt får det sämre, säger Daniel Avdic.

Han påpekar också att det är viktigt att komma ihåg att rapporten fokuserar på cancerkirurgi. Resultaten kan inte per automatik överföras till andra aktiviteter inom hälso- och sjukvården.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Författare

Daniel Avdic, Research Fellow, Centre for Health Economics, Monash Business School, Australien