Forskningsprojekt om produktivitet, konkurrens och hållbar tillväxt lyfter blicken mot EU

Produktivitetstillväxten har minskat i många länder under de senaste årtiondena, så även i Sverige. Detta är problematiskt, eftersom produktivitet på längre sikt är avgörande för vårt välstånd. Vad är viktigt för att företag ska investera?​ Hur påverkas produktivitet, konkurrens och handel av statsstöd och industripolitik? ​Hur säkrar vi bäst morgondagens kompetens? ​

I SNS forskningsprojekt Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt , fokuserar vi på långsiktiga förutsättningarna för högre produktivitet, stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Projektet startade i januari 2024 och pågår i tre år.

Produktivitets­kommissionen presenterar reformförslag på SNS

Regeringens produktivitetskommission har i uppdrag att kartlägga hinder och möjligheter för att stärka produktiviteten i ekonomin, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor. I delbetänkandet som presenterades under våren på SNS lägger kommissionen ett stort antal förslag främst inom områdena regelförenkling, bostäder och byggande, tillståndsprocesser, transportinfrastruktur, delar av utbildningsväsendet och kommunsektorn.

Hör ordförande Hans Lindblad presentera slutsatserna i kommissionens delbetänkande här: Produktivitets­kommissionens reformförslag för svensk ekonomi 

Kommande seminarium: EU i fokus

Under hösten kommer vi bland annat att lyfta Framtiden för EU:s konkurrenskraft. Nationalekonomen och Italiens tidigare premiärminister Mario Draghi har på uppdrag av Europeiska kommissionen tagit fram en högnivårapport om framtiden för EU:s konkurrenskraft, där han efterlyser radikala förändringar. 

SNS har bjudit in professor Sten Nyberg för att sammanfatta rapporten och diskutera innehållet tillsammans med referensgruppens Patrik Forslund (Ericsson), Ingrid Sefastsson (ABB) och Arba Kokalari (M), europaparlamentariker i utskottet för den inre marknaden. Finns förutsättningar för en mer integrerad europeisk ekonomi? Vilka områden ska EU prioritera för att stärka sin konkurrenskraft globalt? Och hur kan Sverige och svenska företag vara drivande i utvecklingen? 

Hur påverkar företagens investeringar produktivitet och konkurrenskraft?

I en ny rapport analyseras drivkrafter bakom svenska företags investeringar och produktivitetsförbättringar samt effekterna på den aggregerade ekonomin, särskilt med tanke på teknologiska framsteg som AI. Resultatet väntas ge insikter om faktorer som utgör hinder för produktivitetsförbättringar och förslag på hur beslutsfattare kan öka företagens incitament att investera i nya teknologier och förbättra produktiviteten till gagn för företag, konsumenter och samhället som helhet.

Författare är Florin Maican, professor i nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Matilda Orth, fil.dr i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Rapporten lanseras våren 2025.

Läs mer om höstens seminarier och pågående studier här: Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt 

Referensgrupp

En viktig del av forskningsprojektet är den referensgrupp som följer och bidrar till projektet. Gruppen träffas tre gånger per år för att utbyta erfarenheter med forskare och med varandra.

Referensgruppen för forskningsprojektet Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt består av representanter från Amazon, AstraZeneca, Ericsson, Finansdepartementet, Google Sverige, IKEM, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Luleå Kommunföretag, Mellby Gård, Nasdaq Stockholm, NCC, Nordic Capital, Patent- och registreringsverket. Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Tillväxtverket, Trafikverket, Uniper och Vinnova.