Global klimatpolitik. Konsekvenser för Sveriges ekonomi och energisektor

Lars Bergman Marian Radetzki

Klimatpolitiken präglas alltför ofta av tro snarare än av vetande. I denna bok ges handfasta ekonomiska analyser. Modellresultat kombineras med kvalitativa bedömningar av såväl ekonomisk som social och politisk art.

Mot bakgrund av Kyotoavtalet 1997 tecknas konturerna till en ekonomiskt effektiv klimatpolitik. Författarna beräknar kostnaderna för alternativa internationella och nationella klimatpolitiska åtgärder. De pekar på anpassningar och kostnader för de företag som vållar utsläpp.
Med tanke på den förvirring som präglar klimatpolitiken behandlas också den politiska beslutsprocessen för att klargöra villkoren för att rationalitet och effektivitet ska styra.

Boken är en sammanfattning av ett treårigt forskningsprojekt vid SNS.