Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa

Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd

Det finns stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige och dessa skillnader hänger samman med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

hellre-rik-och-frisk-inlaga-rev.pdf 4,2 MB PDF

Det är några av slutsatserna i forskningsrapporten Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa. I rapporten undersöker forskarna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd i vilken utsträckning barns hälsa påverkas av familjens ekonomiska och sociala situation. Författarna har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet.

Undersökningen visar på stora sociala klyftor i barns hälsa. Barn till föräldrar med högst inkomst och utbildning har 40-45 procents lägre sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus jämfört med barn till föräldrar med lägst inkomst och utbildning.

Forskarna har även studerat barn i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn är särskilt utsatta för hälsoproblem:

  • De löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen jämfört med andra barn, vilket motsvarar nästan 24 fler barn per 100 000.
  • De har en 40 procents högre risk att bli inskrivna på sjukhus, vilket motsvarar 20 fler barn per 1 000.
  • De har nästan tre gånger så stor risk att bli inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa.

Forskarna finner också att hälsan under barndomen har stor betydelse för skolresultat och om man hamnar i bidragsberoende som vuxen. Av dem som varit inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa är det fyra gånger så vanligt att vara beroende av ekonomiskt bistånd vid 23 års ålder.

– Att förbättra barns hälsa och utjämna hälsoskillnader är en investering både i barnens välbefinnande och deras framtid. Det kan finnas stora samhällsekonomiska vinster att göra om vi tidigt kan förebygga och bekämpa ohälsa hos barn, säger Eva Mörk. professor vid Uppsala universitet.

Denna rapport är den första inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser. Syftet med programmet är att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Se seminariet på SVT Forum.

Sagt om rapporten:

Forskningsrapporten presenterades på ett frukostseminarium på SNS den 3 oktober.

Det här är en väldigt angelägen rapport. Den visar på samhällsutmaningar som vi under lång tid inte har adresserat på rätt sätt. Rädda barnen har med stort intresse följt arbetet med rapporten. En viktig slutsats av rapporten är att Sverige behöver förstärka den psykiska hälsovården.

Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram

Grattis, en jättebra rapport. Det finns för lite data om dessa frågor och den är dessutom svår att få tag på. Rapportens resultat om barnen i de mesta utsatta grupperna är viktig. Det är ett budskap man vill skicka ut till alla nytillträdda politiker. Vi måste bli bättre på att fånga in barn som befinner sig i riskzonen. Till exempel genom att fråga föräldrar som söker ekonomiskt bistånd om hur deras barn mår. De sociala skillnaderna i hälsa är stora och det får konsekvenser senare i livet..

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting

Press

Svt Regionalt 2015-10-22: Barn i ekonomiskt utsatta familjer ska lyftas fram

DN Debatt 2014-10-03: Fördubblad risk dö i förtid för ekonomiskt utsatta barn

TT 2014-10-03: Stora skillnader i barns hälsa

Tidningen Kollega 2014-10-03: Föräldrarnas inkomst styr barnens hälsa

ETC 2014-10-03: Fattiga barn mår sämre

Svt Nyheter 2014-10-03 Stora skillnader i svenska barns hälsa

Helsingborgs Dagblad 2014-10-09 Barnen drabbas hårdast

Aftonbladet 2014-10-12 Barnen blir offer i nya samhället

Allehanda 2014-10-22 Den onda cirkeln måste brytas

Kyrkans Tidning 2014-10-23 Vänta inte på barnkonventionen

Göteborgs-Posten 2014-11-03 Ett innehållsrikt lov?