Informationssamhällets institutioner

Lena Ewertsson Lars Hultkrantz

Att forma ramarna för affärsverksamhet och konkurrens inom elektronisk kommunikation.

Tv, radio och andra medier börjar i allt större utsträckning nå oss som marksänd digital-tv och digital-radio, via bredbandsnät och via andra och tredje generationens mobilnät.
Kommer detta att ge fler konsumenter tillgång till många olika informations- och underhållningstjänster med hög kvalitet och variation? Eller går vi mot uttunning och ökad likriktning? Hur skapas förutsättningar för konsumenterna att själva avgöra vilka tjänster de vill ha och betala för? Ska vi fortsätta betala tv-avgifter? Får vi se en fortsatt snabb utveckling i de branscher som baseras på kommunikationsteknik?

Vilka krav på regelförändringar och anpassningar uppstår när den nya marknaden för elektronisk kommunikation växer fram? Vilka möjligheter skapas? Hur möjliggörs likvärdig konkurrens? Hur ska man tillgodose kommersiellt olönsamma samhällsnyttiga tjänster?