Kvinnans plats på jobbet

Mäns och kvinnors olika behandling på arbetsmarknaden.

I Kvinnans plats på jobbet sammanfattar Annika Baude det mesta som är värt att veta om hur ”kön sorterar” i industriarbetet. Det gör hon utifrån ett rikhaltigt material om kvinnors och mäns arbete i livsmedelsindustrin.

Kvinnor och män ses fortfarande som olika kategorier av arbetskraft på vilka ställs skilda förväntningar. Män har en bredare arbetsmarknad, får högre lön, ges större möjligheter för utvecklande uppgifter. Kvinnors arbete kännetecknas av få valmöjligheter, bundenhet och föga utrymme för egen påverkan.

Boken blottlägger hur kön är en central organisationsprincip som nästan är helt förbisedd i den aktuella debatten kring arbetsorganisationsfrågor. Annika Baude menar att om en förändring ska kunna äga rum så måste det dolda könssystemet synliggöras.