Skatteforskare: Sverige får högre tillväxt och sysselsättning med en ny stor skattereform

Sänk skatten på arbete, inför enhetlig moms och rak kapitalbeskattning. Det föreslår nationalekonomen Åsa Hansson i en ny SNS-rapport. Mycket har förändrats sedan den stora skattereformen 1990–91. Om skattesystemet görs om utifrån dagens förutsättningar kan Sverige få högre tillväxt och sysselsättning, menar hon.

Ett skattesystem för Sverige i en global värld 2,8 MB PDF

Som litet land i utkanten av Europa måste Sverige slå vakt om konkurrenskraften. Därför bör skatterna inte hämma ansträngning och ekonomisk tillväxt samtidigt som de bör underlätta steg mot miljömässig och social hållbarhet, enligt Åsa Hansson i SNS-rapporten ”Ett skattesystem för Sverige i en global värld”.

»Ett mer tidsenligt skattesystem skulle kunna mildra många av de samhällsproblem som vi står inför i dag«, säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

I rapporten, som ingår i SNS projekt ”Skatter i en globaliserad värld”, ger hon flera exempel på möjliga effektiviseringar. De handlar bland annat om lägre skatt på arbete i både låga och höga inkomstlägen, enhetlig moms på 25 procent och en rak kapitalbeskattning som även omfattar fastighetsskatt.

För att värna konkurrenskraften rekommenderar hon också att bolagsskatten görs lägre än i stora länder och att skattereglerna utformas för att gynna investeringar i entreprenörskap, forskning och utveckling. Snarare än att ge detaljerade reformförslag vill Hansson visa hur uttaget av skatt kan förbättras, utan att det ger sämre offentliga finanser eller ojämnare ekonomisk fördelning i samhället.

»Sverige har internationellt sett höga skatter på arbete, samtidigt som mindre skadliga skatter, till exempel på fastigheter och konsumtion, utnyttjas i lägre utsträckning än i andra länder«, påpekar Åsa Hansson.

På uppdrag av SNS har Ekonomistyrningsverket räknat på vad rapportens förslag skulle leda till om de förverkligas. Resultaten pekar på högre sysselsättning, fler arbetade timmar och ökad tillväxt i ekonomin. Beräkningarna bör visserligen tolkas försiktigt, men ger en klar bild av vad som är möjligt att göra, menar Hansson. Hon pekar på hur en ny stor skattereform skulle kunna bidra till att stärka landets ekonomi och konkurrenskraft samtidigt som skattesystemet blir enklare och mer överskådligt.

»Detta borde invånarna i Sverige inte behöva gå miste om«, säger Åsa Hansson.

om forskaren

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi. Sedan avlagd doktorsexamen år 2000 har hon varit verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet, Köpenhamns universitet och University of Massachusetts. Åsa Hansson bedriver forskning inom offentlig ekonomi och har framför allt forskat kring hur skatter påverkar individers och företags beteende. Hon har även suttit i Finanspolitiska rådet 2018–2021 och var en av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2018.

om projektet

”Skatter i en globaliserad värld” är ett forskningsprojekt som har drivits i SNS regi under tre år med fokus på hur globalisering och teknisk utveckling påverkar skattesystemet. Vid SNS stora skattekonferens den 31/5–1/6 hålls projektets artonde och sista seminarium. Där presenterar Åsa Hansson sin nya rapport. Hon har följt ”Skatter i en globaliserad värld” sedan start och grundar delvis sin analys på de tretton rapporter som tidigare presenterats inom projektet.