SNS Analys nr 2: När facket försvagas

Johannes Lindvall

SNS Analys 2012.03.28

Andelen fackanslutna på svensk arbetsmarknad har minskat kraftigt sedan 1990-talet. 1994 var organisationsgraden 84 procent – 2010 hade den sjunkit till 68 procent. Vad händer när facken försvagas? Statsvetaren Johannes Lindvall har gått igenom möjliga konsekvenser för politik och arbetsmarknad.

sns_analys_nr_2_nar_facket_forsvagas_1.pdf 219,0 KB PDF

Samverkan mellan LO-facken och socialdemokratin har betytt mycket för partiets dominerande ställning i svensk politik. Facken har inte bara bidragit ekonomiskt till S valkampanjer, de har även mobiliserat låginkomstgrupper att gå och rösta och direkt verkat för Sveriges låga inkomstspridning.

Detta kan förändras om facken försvagas. Sverige har fortfarande dubbelt så hög fackanslutningsgrad som genomsnittet i Västeuropa – men trenden är vikande. Arbetsmarknaden blir alltmer heterogen och fler arbetstagare saknar idag både en fast anställning och medlemskap i något fackförbund.

Det här håller på att leda till en tilltagande uppdelning av arbetsmarknaden i insiders och outsiders. Erfarenheter från andra länder talar för att en minskad facklig organisationsgrad på sikt också kan försvaga fackens möjlighet att fungera som en långsiktig politisk förhandlingspart. Facken blir för svaga för att ta ett helhetsansvar, men är samtidigt tillräckligt starka för att protestera mot politiska förslag som drabbar deras medlemmar.

– När facken försvagas och skillnaderna i facklig organisationsgrad i olika branscher och sektorer tilltar ökar samtidigt sannolikheten för att de generella lösningarna minskar i betydelse till förmån för särskilda lösningar för de grupper som kan hävda sig politiskt genom facklig organisering och mobilisering. En sådan utveckling skulle också leda till att tyngdpunkten i politiken förskjuts högerut – eftersom låginkomstgruppernas politiska inflytande minskar – samt till ett mer konfliktfyllt förhållande mellan fackföreningsrörelsen och staten, säger Johannes Lindvall.

Johannes Lindvall är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.
SNS Analys syftar till att i kortform göra forskningen tillgänglig för journalister samt beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning.

I debatten

TCO-tidningen: ”När facket försvagas förändras hela samhället”
Hotellrevyn: ”Fler strejker med svagare fackförbund”
Hela Gotland: ”Norge eller Danmark?”
Företagarna: ”När facken försvagas”