SNS Analys nr 61. Företagsledare och strategiska beslut

Jerker Holm

SNS Analys 2019.12.05
sns-analys-61.pdf 723,5 KB PDF

Kontrollerade ekonomiska experiment har blivit en allt viktigare metod för att förstå ekonomiskt beslutsfattande. Vd:ar är en särskilt betydelsefull grupp att studera med tanke på deras roll i samhällsekonomin. Deras beslut påverkar dagligen anställda, ägare, konkurrenter, leverantörer, den offentliga sektorn och den politiska sfären. Trots antaganden om rationalitet och strategiskt tänkande hos vd:ar har det forskats förvånansvärt lite om deras beslut.

– Bristen på forskning beror framförallt på att vd:ar, till skillnad från studenter som ofta deltar i den här typen av studier, är en upptagen grupp som sällan har möjlighet att delta i ekonomiska experiment, säger Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Rapporten bygger på en studie som genomfördes i Kina och baseras på ett unikt datamaterial med dokumenterade beslut för 200 vd:ar och en lika stor, väl sammansatt, kontrollgrupp. Samtliga vd:ar rekryterades från konkurrensutsatta privatägda företag, vilka skiljer sig från de statligt ägda och därmed snarare liknar privata företag i andra marknadsekonomier. I studien används klassiska ekonomiska spel – beslutssituationer – såsom fångarnas dilemma, chicken och battle of the sexes. Alla spel efterliknar verkliga valsituationer eller koordineringsproblem. Till exempel illustrerar fångarnas dilemma upplägget för klimatförhandlingar eller utfiskning. Det rör sig alltså om problem som kräver kollektiv handling men där det finns incitament för den enskilda deltagaren att avvika, trots att samhället i stort tjänar på samarbete.

Resultaten visar att vd:ar samarbetar mer än kontrollgruppen och att de är mindre aggressiva i sina strategier. Det visade sig också att de förväntade sig samarbete från andra i större utsträckning, och därmed tjänade vd-gruppen i genomsnitt mer pengar i experimentet. Slutligen var vd-gruppen inte uppenbart mer rationell i valet av strategier än kontrollgruppen.

– Det finns ofta en stereotyp bild av företagsledare som strategiska, egoistiska och beräknande. Men den bilden får inte stöd i våra experiment, snarare tvärtom. Om företagsledarens attityder kring samarbete dessutom avspeglas i hens dagliga beslut är det positivt för ekonomin ur ett effektivitetsperspektiv, säger Jerker Holm.

Författare

Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet