SNS Konjunkturråd 2020: Svensk politik för globalt klimat

SNS Konjunkturråd 2020 analyserar den svenska klimatpolitiken i ett globalt perspektiv. Syftet är att bidra till en konstruktiv diskussion och föreslå åtgärder för att öka politikens effekt på klimatet.

Klimatpolitik är ett komplext område där det finns ett behov av många perspektiv. I rådet ingår därför forskare från flera discipliner, med olika bakgrund och delvis också skiftande ståndpunkter i den klimatpolitiska debatten.

– Ambitionen är att komma överens om så mycket som möjligt. Men vi vill också sätta gemensamma ord på det vi inte är överens om. På så vis kan vi understryka vad som fortfarande är kontroversiellt och vari skillnaderna i olika analyser består, säger John Hassler, ordförande för SNS Konjunkturråd 2020.

Forskarna har påbörjat arbetet med rapporten, som presenteras i januari nästa år. Deras utgångspunkt är hur befintlig forskning inom naturvetenskap och samhällsvetenskap beskriver klimatförändringarnas orsaker, konsekvenser och politiska effekter.

SNS Konjunkturråd 2020 består av

John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet

Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet, tidigare trafikdirektör i Stockholm och professor i transportsystemanalys vid KTH

Filip Johnsson, professor i hållbara energisystem, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Per Krusell, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid Beijerinstitutet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Åsa Romson, jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet

Sekreterare är Mattias Schain, jurist och tidigare bland annat politiskt sakkunnig i Regeringskansliet.

Vad är SNS Konjunkturråd?

SNS tillsätter årligen en grupp forskare som under benämningen SNS Konjunkturråd analyserar hur samhällsekonomin fungerar över tid när det gäller olika centrala frågor. Baserat på slutsatserna lämnar sedan forskarna rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare.

SNS Konjunkturråd har funnits sedan 1974 och totalt har drygt hundra forskare medverkat. Genom Konjunkturrådet vill SNS bidra till att samhällsdebatten grundar sig på forskning av hög vetenskaplig kvalitet.

Rapporternas författare svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Frågor

Om du har frågor om SNS Konjunkturråd 2020, kontakta Stefan Sandström, forskningsledare på SNS, stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64, eller John Hassler, ordförande SNS Konjunkturråd 2020, john.hassler@iies.su.se, 070-811 72 63.

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95.