SNS/SHoF Finanspanel: Behövs mer kunskap om hushållens tillgångar och skulder?

Seminarium Ons 12 juni 2024
Tid och plats

Onsdag 12 juni 2024, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering och frukost från 07:45.

Samlad statistik om svenskarnas tillgångar och skulder vore värdefullt underlag vid analys av den ekonomiska politiken, hävdar förespråkarna för ett nytt register. Kritikerna lyfter de integritetsrisker som ett “stort statligt superregister” kan innebära och att det skulle kunna öppna för förmögenhetsskatt. De framhåller även att utredningens förslag är alltför omfattande, detaljerat och dyrt.

I utredningen En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder föreslås att Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppgift att skapa och förvalta ett register över hushållens tillgångar och skulder samt att banker och andra finansiella institut rapporterar in uppgifter till registret. Det var den förra regeringen som tillsatte utredningen i syfte att ge en fullgod bild av hushållens finansiella ställning utan att åsidosätta den personliga integriteten och skyddet för personuppgifter. I slutet av 2022 överlämnades utredningen till nuvarande regering som skickade ut den på remiss.

Under den senaste tiden har förslaget fått förnyad aktualitet i och med att diskussionen om fördelar och nackdelar återigen tagit fart.

Vid seminariet medverkar flera av remissinstanserna och en av utredningens experter för att diskutera hur ett register över hushållens tillgångar och skulder skulle kunna utformas samt förtjänster och risker med utredningens förslag.

Mötet genomförs inom ramen för SNS/SHoF Finanspanel, och är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen

Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv

Johan Hansing, chefekonom på Bankföreningen

Roine Vestman, professor i nationalekonomi, gästforskare vid Swedish House of Finance och expert i utredningen

Seminariet leds av journalisten Gunnar Harrius.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, SHoF partners**, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vid avanmälan efter den 11 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

** SHoF Partners

Varmt välkommen!