Svensk sjukvård – bäst i världen?

A J Culyer Robert G Evans J. Matthias Graf von der Schulenburg Wynard PM M van de Ven Burton A Weisbrod

Svensk hälso- och sjukvård - ett internationellt föredöme eller ett system i kris? Bör vi nöja oss med mindre förändringar eller göra om systemet i grunden?

För att få en opartisk bedömning bjöd SNS in en expertpanel bestående av fem internationellt ledande hälsoekonomer. Efter faktainsamling, intervjuer och diskussioner med såväl företrädare för sjukvårdssverige som fristående sakkunniga ställs diagnosen: ingen kris, men en rad problem.

Som grund pekar författarna bland annat på den oklara innebörden av ”behov” och ”vård på lika villkor”, den bristande lyhördheten för patienters önskemål, vården av de gamla som tar allt större resurser i anspråk, oförklarade skillnader i vårdpraxis, kostnadseffektivitet, köer och väntetider. Problemet sätts i kontext med hjälp av forskning och exempel från andra länder och en rad förslag på åtgärders skisseras.

Dessa berör behovsbedömningar och prioriteringar, landstingens framtida roll, avvägningen mellan primärsjukvård och sjukhusvård, finansierings- och ersättningsformer, incitament och kostnadskontroll, och andra aktuella frågor