Tandvården – en ekonomisk analys

Bengt Jönsson Göran Karlsson

Trots att tandhälsan är god ökar både tandvårdskostnader och behandlingsvolymer. Vilka lärdomar kan ekonomerna ge oss?

Tandvården i Sverige är stadd i förändring. Nya betalningsformer kommer att införas, egenavgifter för patienter ökar och konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare betonas allt mer. Det har länge funnits en utbredd kritik mot dagens system. Dock är avsaknaden av en grundläggande ekonomisk analys ofta påtaglig i diskussioner om tandvårdens organisation, finansiering och styrning. Denna bok fyller det tomrummet. En av frågorna som besvaras är hur ett tandvårdssystem ska utformas så att god hälsa och lika vård för alla uppfylls.