Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning

Eva Hagbjer

Lyssna

Lyssna på seminariet

Tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning är viktiga verktyg för att säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Regelverken för olika typer av tjänster har delvis utvecklats i skilda riktningar. Är de rådande regleringarna ändamålsenliga? Hur och varför skiljer sig reglerna mellan olika tjänster och privata respektive offentliga utförare?

valfardstjanster_-_tillstand_tillsyn_och_uppfoljning_web.pdf 717,9 KB PDF

I forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning från SNS och IFN presenteras en kartläggning av de regelverk som gäller för ett antal centrala välfärdstjänster i Sverige.

Följande tjänster har undersökts i rapporten:

  • sjukvård: primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård, tandvård samt hemsjukvård
  • äldreomsorg: hemtjänst och särskilt boende
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning: särskild service för vuxna respektive barn samt personlig assistans
  • hem för vård och boende för barn och ungdomar
  • skola: förskola, grundskola och gymnasium.

I rapporten redogör forskaren Eva Hagbjer för regelverken och de resonemang som förts i utredningar samt av lagstiftare under själva lagstiftningsarbetet. Syftet med rapporten är att underlätta analyser av de regleringar som omgärdar välfärdstjänsterna och göra det enklare att jämföra vad som gäller för olika tjänster och typer av utförare. Förhoppningen är att detta i sin tur kan bidra till en konstruktiv diskussion om regelverkens vidare utveckling.

– En del av skillnaderna i regleringar och praxis kan motiveras utifrån tjänsternas, utförarnas och brukarnas särdrag. Men det finns i flera fall anledning att diskutera om skillnaderna är befogade samt om vissa regler är helt ändamålsenliga, säger Eva Hagbjer.

Författare är Eva Hagbjer, doktorand i företagsekonomi vid institutionen för redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.

Kartläggning av välfärdens aktörer en nödvändighet

Forskningsrapporten presenterades på ett frukostseminarium på SNS den 25:e mars. Rapporten kommenterades bland annat av Eva Lindström, särskild utredare i regeringens ägarprövningsutredning, som ska undersöka vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn:

Det här är en utmärkt rapport med oerhört viktiga frågor och jag kan redan nu säga att vi i ägarprövningsutredningen redan haft en väldigt stor nytta av den. Genomgången i rapporten visar att regleringen och tillsynen av välfärdstjänsterna växt fram oberoende av varandra inom olika områden. Men också att staten ger uttryck för olika styrningsfilosofier

Lindström tog även upp den diskussion som förts under hösten om kriterier på varaktigt ägande och om man ska kunna ställa krav på aktörerna att ha ett kvalitets- snarare än ett vinstfokus:

Inom ramen för denna diskussion behövs en utförlig beskrivning av hur det ser ut bland välfärdsaktörerna i dag. Men i dagsläget är det ingen som vet hur många aktörer som verkar inom vården. Skolverksamheten har man koll på men det finns inget i närheten av till exempel ett omsorgsregister

Medverkande

Linus Elmgren, vd och grundare, Silverhemmen, Eva Hagbjer, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till rapporten, Eva Lindström, särskild utredare Ägarprövningsutredningen, AnnMarie Ståhl, chef för Enheten för kvalitetsinspektion, Äldreförvaltningen i Stockholm, Mikaela Valtersson, ordförande, Friskolornas riksförbund, samt vice vd och kommunikationsansvarig, Kunskapsskolan, Mats Öhlin, skolchef, Haninge kommun. Mötet leddes av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.