Värdet av läkemedel

Bengt Jönsson Katarina Steen Carlsson

Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige.

vardet_av_lakemedel_inlaga_web.pdf 1,3 MB PDF

Läs forskarnas debattartikel på SvD Brännpunkt.

Nya läkemedel kan ge både hälsovinster för patienten och samhällsekonomiska vinster genom kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Men dagens system för prissättning och utvärdering av nya läkemedel har brister som hämmar en effektiv läkemedelsanvändning. Det är några av slutsatserna i slutrapporten från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

I rapporten konstaterar professor Bengt Jönsson och fil.dr Katarina Steen Carlsson att det har blivit dyrare att utveckla nya läkemedel och svårare för nya läkemedel att komma till användning. Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige.

Författarna för fram flera förslag för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla, introducera och värdera nya läkemedel inom svensk sjukvård:

  • Avskaffa den statliga priskontrollen och tillämpa ersättningssystem som beaktar att ett läkemedel kan ha olika värde beroende på vilken sjukdom som behandlas.
  • Ge sjukvården ökade möjligheter till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen.
  • Finansiera nya, innovativa läkemedel med en statlig budget och följ upp läkemedlets effekter med systematiska analyser.
  • Utveckla sjukvårdens engagemang i utvärdering av nya läkemedel för sammanställning av data i syfte att skapa underlag för framtida beslut om betalning och användning av nya läkemedel.
  • Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa läkemedel på den nationella nivån.

För att sjukvården ska kunna möta kraven på en effektiv och rättvis vård krävs ökade kunskaper. Det behövs bättre utvärderingar och sjukvården måste väga kostnad mot nytta. Statens och landstingens ansvar och befogenheter måste omregleras.

Rapporten Värdet av läkemedel är slutrapporten från ett forskningsprogram om Värdet av nya läkemedel som SNS startade 2011. Programmet har tidigare resulterat i tolv delrapporter. Avsikten är att vara ett stöd till sjukvårdens arbete – med bland annat ordnat införande av nya läkemedel, öppna jämförelser och nyttiggörande av kvalitetsregister – och att föra in nya tankar och kunskaper i läkemedelspolitiken. En referensgrupp har följt arbetet och lagt fram ett uttalande om rapporten.

Bengt Jönsson är professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, internationellt verksam hälsoekonom och vice ordförande i EU-kommissionens expertgrupp för hälso- och sjukvård.

Katarina Steen Carlsson är fil.dr, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) samt forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet.

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 22 november.

Vid mötet medverkade:

Anders Blanck, vd Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Katarina Steen Carlsson, fil.dr vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE
Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca AB
Anders W. Jonsson, ordförande socialutskottet samt första vice ordförande Centerpartiet
Bengt Jönsson, professor emeritus i hälsoekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Hans Karlsson, direktör och chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Thomas Lönngren, f.d. chef för Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA
Sofia Wallström, gd Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot (s) och f.d. landstingsråd, Stockholms läns landsting
Christina Åkerman, gd Läkemedelsverket

Mötet leddes av Fredrik Hed, medicinjournalist

Press från mötet:

Forskare vill slopa statlig priskontroll, LäkemedelsVärlden 2013-11-25