Workshop om civilsamhällets arbete för etableringen av nyanlända

Civilsamhället har en viktig roll att fylla när det kommer till etablering av nyanlända. Tidigare i höst bjöd vi in ett 20-tal aktörer från civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv för att få deras syn på hur civilsamhällets arbete kan underlättas.

Bland annat belyste aktörerna att det behövs mer information om föreningslivet och att denna måste ges vid rätt tillfälle i etableringsprocessen. Den offentliga sektorn har kontakten med de nyanlända, medan det ofta är civilsamhället som sitter på själva nycklarna till själva etableringen.

Nätverkskapande och en fungerande samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor pekades ut som viktiga framgångsfaktorer. Det efterfrågades att jämställdhetsfrågor ska lyftas tydligare, då många redan existerande initiativ i dag endast når män. Det finns goda erfarenheter av initiativ som engagerar både kvinnor och män enligt de aktörer från civilsamhället som deltog i samtalet. Flertalet deltagare lyfte även fram språket som en avgörande faktor för en framgångsrik etablering. Även här kan civilsamhällets olika kontaktnät spela en viktig roll.

Synpunkterna som kom upp under samtalet kommer att användas som underlag i forskningsprojektet Lärdomar om integration som startade upp i november 2018.