En effektivare välfärdspolitik

Per Molander

Den offentliga sektorn påverkar genom skatter, avgifter och bidrag hushållens disponibla inkomster i mycket stor omfattning. En väsentlig del av dessa ingrepp är fördelningspolitiskt motiverade. Men är politiken, givet de mål som formulerats, effektiv?

I boken analyseras olika välfärdspolitiska och skattepolitiska alternativ mot bakgrund av detta effektivitetskrav. Den nuvarande offentliga sektorns faktiska omfördelningseffekter och marginaleffekter jämförs med resultaten från teorin för optimal beskattning. Slutsatsen är att målen sannolikt skulle kunna nås till lägre samhällsekonomiska kostnader än med dagens politik.

Per Molander är tekn dr och var 1997-2002 forskningsledare vid SNS. Som huvudman vid Finansdepartementets budgetavdelning var han ansvarig för reformeringen av den statliga budgetprocessen.