Utbildning och kunskaper i svenska – framgångsfaktorer för invandrade?

Dan-Olof Rooth Olof Åslund

Ett flertal studier har konstaterat att det finns stora skillnader på arbetsmarknaden mellan svenskfödda och olika grupper av utrikes födda. Skillnaderna har ökat kraftigt under de senaste tre decennierna och särskilt problematisk är situationen för grupper med utomeuropeiskt ursprung. En rad rapporter har också visat att dessa mönster inte kan förklaras av att vissa grupper har t.ex. lägre utbildning.

utbildning-och-kunskaper-i-svenska.pdf 3,4 MB PDF

Till skillnad från tidigare studier, vilka fokuserat på skillnader mellan grupper, utgår denna bok från ett individperspektiv när betydelsen av utbildning och kunskaper i svenska språket analyseras. Tjänar en person med en viss bakgrund på att utbilda sig och tillgodogöra sig det svenska språket?

Analysen baseras på ny empiri som tagits fram inom projektet SNS Arbetsmarknad och resultaten är tydliga. Utbildning har stor betydelse för individens framgång på arbetsmarknaden oavsett var i världen man är född. Goda kunskaper i svenska ökar kraftigt chansen till arbete och vilken lön man kan förvänta sig. Intervjuer med arbetsgivare visar också på dessa faktorers betydelse vid anställningar.