Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso och referensgruppens ordförande

Vad är ditt övergripande intryck av projektet?

»Det här projektet har drivits på ett bra sätt av SNS och av forskarna. Det har genererat en hel del diskussion och debatt i olika sammanhang. Man kan alltså även säga att det har varit lyckat såtillvida att det funnits olika åsikter, olika engagemang. Det är en viktig del av processen.«

Hur har du upplevt arbetet i referensgruppen?

»Arbetet har präglats av att det har varit covid under den här perioden. En styrka har naturligtvis varit att många har kunnat vara med. Emellanåt har det ändå varit bra debatter, men det har möjligtvis inte alltid blivit samma dynamik som vanligt eftersom man inte har träffats. Men jag tycker att arbetet har funkat bra och i allt väsentligt har referensgruppsarbetet varit konstruktivt.«

Finns det någon tanke, slutsats eller rapport från projektet som har känts särskilt relevant för dig eller din organisation?

»Jag tycker att det som rört moms har varit särskilt relevant. Även Åsa Hanssons rapport. Hennes förslag är väl avvägda och innebär lite grann en uppgörelse med de särintressen som driver skattesystemet mot fler undantag. I det stora hela är det, förutom mervärdesskatten, slutsatserna om inkomst- och fastighetsbeskattning som har varit mest intressanta för oss.«

Eva Samakovlis, analyschef på Skatteverket

Vad är ditt övergripande intryck av projektet?

»Skatter i en globaliserad värld har resulterat i ett pärlband av viktiga reformförslag som försöker möta dagens utmaningar. När Åsa Hansson knyter ihop delarna till en helhet blir det tydligt hur ett nytt skattesystem kan förbättra resursutnyttjandet, konkurrenskraften och därmed välfärden.«

Hur har du upplevt arbetet i referensgruppen?

»Referensgruppen har haft stimulerande diskussioner från olika perspektiv som jag hoppas har hjälpt arbetet framåt.«

Finns det någon tanke, slutsats eller rapport från projektet som har känts särskilt relevant för dig eller din organisation?

»För oss som administrerar skattesystemet är det särskilt viktigt att reglerna är enkla och förutsägbara, neutrala och likformiga. Åsa Hanssons reformförslag kan sägas gå i linje med det.«

Karin Pilsäter, utredare på TCO

Vad är ditt övergripande intryck av projektet?

»Det är en bred ansats med många bra underlagsrapporter. Både bredare översikter och smalare men djupare analyser är intressanta och ger underlag för policyslutsatser om vad man bör göra, och om vad man kanske inte ska göra.«

Hur har du upplevt arbetet i referensgruppen?

»Större delen av projektet har pågått under pandemin, med digitala möten, därmed så har arbetet till stor del saknat de informella delarna av småprat vid fikat som annars är väl så viktiga för en process som inlägg på själva mötet. Men det har varit bra dialoger med forskare och jag uppfattar där ett stort intresse för referensgruppens medlemmars synpunkter och infallsvinklar.«

Finns det någon tanke, slutsats eller rapport från projektet som har känts särskilt relevant för dig eller din organisation?

»Den breda slutsatsen att det behövs ett samlat grepp om reformering av skatter befästs. Dagens och morgondagens frågeställningar med internationell konkurrens, klimathot såväl som kompetensförsörjning behöver hanteras. Det ska inte förnekas att det för TCO hade vilken varit prioriterat att ta ett större grepp om beskattningen av arbete under projektet, detta utgör ändå två tredjedelar av skattebasen i Sverige och är helt avgörande för människors vardagsekonomi, samtidigt som det helt tydligt påverkar förutsättningarna för kompetensförsörjning i näringslivet såväl som välfärden. Det är bra att dessa frågor ändå belyses i slutrapporten. Oavsett regering som tillträder i höst bör den tillsätta en expertutredning för att ta fram ett beslutsunderlag till en skattereform. Detta SNS-projekt med dess delrapporter och slutrapporten är bra och viktiga inspel i ett sådant arbete.«