SNS vd Mia Horn af Rantzien om året som gått

sns-verksamhetsberattelse-2017.pdf 2,7 MB PDF

I somras belönades SNS med utmärkelsen Best EU Social Policy Think Tank. Priset delas ut av den ansedda brittiska idétidskriften Prospect och SNS Konjunkturrådsrapport 2017, Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad, lyftes särskilt fram i prismotiveringen. Juryn betonade att forskarna inte väjer för svåra slutsatser om vad som krävs för att få utsatta grupper i arbete. Rapporten fick ett stort genomslag och forskarnas analys och slutsatser har använts flitigt i den intensiva diskussionen om lämpliga arbetsmarknadsåtgärder. Det här är ett exempel på hur vi gör verklighet av SNS uppdrag: att underlätta för forskare att nå ut med sina resultat och policyförslag till samhällets beslutsfattare.

Utbyte berikar forskningen

Vid flera tillfällen har jag också bevittnat hur ny kunskap skapas i utbytet mellan forskare och de praktiker som deltar i våra forskningsprojekts referensgrupper. Deltagarna
får inblick i aktuell forskning och bidrar samtidigt med fakta och kunskap från praktiken. Ofta identifieras kunskapsgap som kan leda fram till nya forskningsfrågor.
Referensgrupperna bidrar också till att forskningsresultaten når ut till rätt beslutsfattare för att användas som underlag i kommande beslut. Deltagarna blir dessutom en del av ett nätverk kring sitt ansvarsområde, som lever vidare efter att forskningsprojektet har avslutats.

Bredd i perspektiven

Referensgruppen till det nystartade treåriga forskningsprojektet Lärdomar om integration är ett bra exempel på en referensgrupp med företrädare för olika perspektiv. Här möts kommuner (Södertälje kommun, Stockholms stad), myndigheter (Arbetsförmedlingen, Regeringskansliet, Tillväxtverket), företag (A2B Sverige, AcadeMedia, Axfood, Intendia Group, Samhall, Skanska,
Scania), fackförbund och arbetsgivarorganisationer (Bemanningsföretagen, Ledarna, Unionen, SKL) samt ideella organisationer (Axfoundation, Röda Korset och Svenska Fotbollförbundet). Detsamma gäller referensgrupperna i de pågående forskningsprojekten Framtidens kompetensförsörjning, Investeringar i likvärdiga livschanser och Nya utmaningar för pensionssystemet.

Nya forskningsprojekt

Arbetet med att starta flera nya forskningsprojekt är i full gång. Vård och omsorg i det 21:a århundradet kommer att fokusera på hur kompetensförsörjningen kan säkras, och hur ny teknik kan användas, för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar. Tack vare SNS utökade forskningsledarkapacitet räknar vi med att kunna starta ytterligare två treåriga forskningsprojekt under 2018, ett om samhällsbyggnad och ett om vårt skattesystem. SNS utökade satsning på forskning kan genomföras tack vare det växande intresset bland SNS medlemmar och forskningsfinansiärer. Många vill delta i de referensgrupper som följer projekten och därmed även bidra till finansieringen.

Demokrati på agendan

Den 8 september 2017 – nästan exakt ett år före riksdagsvalet – lanserades SNS Demokratirapport 2017, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, vid ett välbesökt seminarium i Stockholm. Rapporten har även presenterats i SNS lokalgrupper i Göteborg, Jönköping, Malmberget, Malmö och Piteå, i Helsingfors och i riksdagen på inbjudan av konstitutionsutskottet. Det är glädjande att demokratifrågorna nu åter står på SNS agenda och under 2018 fortsätter vi med en seminarieserie om centrala frågor.

Aktuellt och internationellt

Vi fortsätter att förstärka de internationella inslagen i SNS verksamhet och har stor draghjälp av våra samarbeten med Swedish House of Finance, SNS/SHOF Finanspanel, och med Institutet för internationell ekonomi, IIES/SNS International Policy Talks. Under året gästades SNS bland annat av professor Lise Vesterlund från University of Pittsburgh, som presenterade studier om varför kvinnor halkar efter i karriären. Professor Gabriel Zucman vid University of California, Berkeley talade om skatteflykt och ojämlikhet. David Yermack, professor vid New York University berättade om hur blockkedjetekniken kommer att påverka både finansmarknaden och andra branscher. Inom ramen för SNS Sustainability Roundtable redogjorde Jyrki Raina, f.d. generalsekreterare för det globala industrifacket IndustriALL, om det växande antalet globala avtal mellan multinationella företag och globala fack och dess effekter. John Ward, internationell expert på intern och extern koldioxidprissättning, talade om utvecklingen på den internationella marknaden för utsläppsrätter på koldioxid.

Den digitala verkligenheten

Digitaliseringen är dels en trend som SNS belyser ur ett samhällsperspektiv, dels ett medel att stärka SNS erbjudande. Exempel på det förstnämnda är forskningsrapporten Digital Tools in Education, av Carla Haelermans, forskare vid Institute for Evidence Based Eduacation (TIER), Maastrichtuniversitetet, SNS-analysen Sociala medier och politisk polarisering av professor Matthew Gentzkow vid University of Stanford och seminariet The Robot Revolution med Martin Ford, författare till Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Vad gäller SNS digitalisering, ökar vi vår kommunikation via digitala kanaler och stärker närvaron på Twitter, Facebook och Linkedin. De flesta av våra seminarier går att se på Youtube eller lyssna på via Soundcloud och alla publikationer är nedladdningsbara.

Framstående forskare

Hög kvalitet på forskning är SNS signum och det är därför glädjande att så många framstående forskare väljer att samarbeta med oss. Cirka 185 forskare har bidragit till SNS forskningsprojekt under de senaste fem åren och vi arbetar hela tiden med att stärka vårt forskarnätverk. Nystartade SNS Swedish Job Market syftar till detta men också till att möjliggöra för unga forskare att
möta potentiella arbetsgivare, både inom och utanför den akademiska världen. I början av december 2017 presenterade 25 doktorander från hela Sverige sin forskning på SNS – för arbetsgivare som söker nydisputerade nationalekonomer. Det var en fantastisk dag som visade en imponerande bredd av forskningsämnen och frågeställningar.

SNS behövs

Behovet av arenor för saklig analys och konstruktiv dialog är större än någonsin. Grundvärden som oberoende och forskningskvalitet är hårdvaluta i en tid med faktaresistens och allt mindre tid för fördjupning. Därför fortsätter vi satsningen på nya mötesformat och kanaler för att nå ut. Samtidigt håller vi fast vid, och vidareutvecklar, SNS unika forskningsprocess. Jag är övertygad om att den form för kunskapsproduktion som SNS erbjuder kommer att efterfrågas än mer framöver. Världen behöver fysiska möten med en bredd av perspektiv på vetenskaplig grund.