Att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart är en av vår tids största utmaningar. Målet med SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan hantera denna utmaning på bästa sätt.

Genom seminarieserien skapas en mötesplats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala samhällsbyggnads- och hållbarhetsfrågor. Vi presenterar svenska och internationella forskningsstudier, uppmärksammar relevanta utredningar och rapporter samt lyfter särskilt intressanta specifika sakfrågor som kan bidra till ökad kunskap.

Aktuella teman är bland annat transportinfrastruktur, energiförsörjning, bostäder och teknisk utveckling. Exempelvis kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur kan målkonflikter mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hanteras?
  • Vilka konflikter respektive möjligheter till samverkan inom hållbarhetsarbetet finns mellan stat, regioner och kommuner?
  • Vilken roll kan näringslivet spela i hållbarhetsarbetet?
  • Hur kan klimatavtrycket från transportsektorn minskas?

Seminarieserien pågick 2019–2020 och finansierades med stöd från forskningsrådet Formas.


Genomförda seminarier

Hur nyttja skogen? 2020.12.03

Hur klimatsmart är e-handeln? 2020.06.15

Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan och coronakrisen 2020.04.28

Lagring av koldioxid för att minska utsläppen 2020.04.27

Coronakrisen – delaktighet och inkludering i områden med socioekonomiska utmaningar 2020.04.14

Att skapa ett hållbart livsmedelssystem 2019.10.08

Kärnkraftens roll i klimat- och näringspolitiken 2019.06.19

Klimatklivet – bidrar det till att uppnå klimatmålen? 2019.04.23

Effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan 2019.04.01

Klimatpolitiska rådet om vägen till en fossilfri transportsektor 2019.03.27

Social Impact Investment and financing for sustainable development 2019.03.19

Nya förutsättningar för EU:s utsläppshandel 2019.02.21