Migration är en av vår tids mest aktuella politiska frågor. Men trots det är kunskapen om migration och dess konsekvenser i allmänhet låg. Därför startade SNS projektet Global migration – orsaker och konsekvenser. Projektet avslutades med en bok sommaren 2019.

Global migration

Så mycket som 97 procent av världens befolkning bor i det land där de är födda. Resterande 3 procent har således flyttat till ett annat land. Stora delar av den globala migrationen sker mellan två höginkomstländer eller mellan två icke-höginkomstländer. Den migration som kanske oftast leder till de största politiska kontroverserna är den från icke-höginkomstländer till höginkomstländer. Det gäller både den migration som sker av ekonomiska skäl och den som beror på flykt från konflikter. Det är också om denna migration som behovet av kunskap är störst. Fokus i projektet ligger därför i huvudsak på migrationen från fattigare till rikare länder. Ambitionen är uteslutande att bidra med kunskap, inte med rekommendationer om hur migrationen bör hanteras.

Orsaker

Bara några procent av världens befolkning är internationella migranter. De utgör således en särskild liten grupp människor. Vilka är de som flyttar från fattigare till rikare länder? Vad har de för egenskaper och vilka omgivande faktorer påverkar deras beslut? Vilka mönster finns det i migrationen? Hur ser inkomstskillnaderna ut som leder till migration? Hur har de uppstått? Vad händer med migranternas inkomster?

Konsekvenser

Migrationen har konsekvenser både för landet migranterna kommer till och landet de lämnar. Vilken position får migranterna i mottagarlandet? I vilken utsträckning arbetar de och i vilken typ av arbeten? I vilken utsträckning påverkar invandringen den existerande befolkningens möjlighet till sysselsättning och inkomst? Hur påverkas olika grupper? Hur påverkas mottagarlandets offentliga finanser? Vilken är den sociala påverkan på mottagarlandet?

Vad händer med landet migranterna kommer ifrån? Vilken betydelse har finansiella remitteringar? Om det är välutbildade och högproduktiva människor som migrerar, vad blir då följden för de som är kvar?

Fakta om projektet

Forskare: Joakim Ruist, fil.dr i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Publicerad: juni 2019.

Ansvarig forskningsledare: Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64.

Projektledare: Anna Hasselqvist Haglund