Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta de krav som klimatmålen ställer och samtidigt ge en trygg energiförsörjning? Projektet pågår 2021–2023.


Kontakt

Forskningsledare: Charlotte Paulie, charlotte.paulie@sns.se, + 46 73 987 19 11.

Projektledare: Anna Jahre, anna.jahre@sns.se, +46 (0) 76-724 43 45.


Utgångspunkter

energisystemet inverkar på klimatet

Energisystemet – det vill säga tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi – är en central del av samhället. Det välstånd som har byggts upp i Sverige och i andra delar av världen hade inte varit möjligt utan trygg tillgång till energi. Globalt tillförs energin i stor utsträckning från fossila källor såsom olja, kol och gas. Energisystemet är den starkast bidragande orsaken till utsläppen av växthusgaser, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Om målet ska vara fortsatt välstånd, samtidigt som utlovade klimatmål enligt internationella avtal uppnås, krävs en drastisk omställning av energisystemet.

trygg energiförsörjning viktigt för samhället

Transportsektorn och industrin är samhällsbärande branscher med betydande energibehov. Tillsammans står dessa sektorer för ungefär 60 procent av den totala slutliga energianvändningen i Sverige. Även andra grundläggande samhällsfunktioner, såsom fastigheter och olika typer av informationsinfrastruktur, är beroende av en säker tillgång till energi. En förutsättning vid en omställning av energisystemet är därför att en trygg energiförsörjning kan säkerställas. Inriktningen för framtidens energisystem kan också påverka i vilken utsträckning Sverige blir beroende av andra länder, och därmed hur sårbara vi blir geopolitiskt.


Genomförda seminarier

Sveriges energisystem – inriktningen framåt 2024.03.25

Hur integrerad bör den svenska elmarknaden vara med Europas? 2023.11.27

Hur kan elmarknaden bli mer teknikneutral? 2023.09.27

När strömmen inte räcker till 2023.01.25

Energikrisen – lösningar på kort och lång sikt 2022.10.27

Elnätsmarknaden i Sverige och våra grannländer 2022.10.17

Balansgången mellan industri- och klimatpolitik 2022.09.27

Elbrist i storstäderna 2022.09.01

Regelverk och marknadsvillkor för investeringar i ny kärnkraft 2022.05.05

Vindkraft? Ja, men inte på min bakgård! 2022.04.21

Energikommissionären gästar SNS och talar om läget i Europa 2022.03.18

Vad krävs för att integrera EU:s energisystem? 2021.11.15

Scenarier över framtidens elbehov 2021.10.04

Vindkraften och det kommunala vetot 2021.08.31

Vätgasens roll i framtidens energisystem 2021.06.21

Klimaträttsutredningen gästar SNS 2021.04.20


Rapporter

Internationell integration av den svenska elmarknaden 2023.11.27

En teknikneutral elmarknad – med en effektiv elmarknadsdesign och nättariffstruktur 2023.09.27

Is There Enough Power? Swedish Risk Governance and Emergency Response Planning in Case of a Power Shortage 2023.01.25

Analys av priser och reglering på den svenska elnätsmarknaden. Vad kan vi lära av våra grannländer? 2022.10.17

Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik 2022.09.27

Elbrist i storstäderna – ett marknadsperspektiv 2022.09.01

SNS Analys 84. Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition? 2022.04.21

SNS Analys 79. Policyer för integrerade energisystem 2021.11.15


Referensgrupp och finansiering

E.ON, Ellevio, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Fastighetsägarna, Finansdepartementet, Fortum, Göteborg Energi, Holmen, Infrastrukturdepartementet, Installatörsföretagen, Kraftringen, Lantmännen, Miljödepartementet, Naturskyddsföreningen, Piteå kommun, SCA, Scania, Sjunde AP-fonden, Skandia, SSAB, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät, Trafikverket, Uniper, Vattenfall