Diktatur. Om ofrihetens politiska system

Lauri Karvonen

Publikation 2008.01.24

Boken anlägger ett brett perspektiv på de minst demokratiska politiska systemen och tar upp frågor som: Vad menas med diktatur? Hur förhåller sig diktatur till andra statsformer? Vilka typer av diktatur kan man urskilja? Olika teorier om uppkomsten av diktatoriska system granskas liksom orsakerna till diktaturers fortlevnad.

En bred kartläggning av diktatoriska statsformer under den gångna trettioårsperioden visar på intressanta förskjutningar i diktaturens geografi och i diktatoriska staters ekonomiska och kulturella egenskaper. Detaljerade fallstudier av fem moderna diktaturer – Nordkorea, Brunei, Vitryssland, Libyen och Burma – pekar mot en rad mekanismer som upprätthåller icke-demokratiska maktstrukturer. Avslutningsvis reflekterar författaren över diktaturens framtid.

Pocketuniversitetet, nr 7.

Recensioner

… en lärobok som är lätt att hitta i och som innehåller massor av nyttig information och litteraturtips om sitt ämne.

Jorun Jakobsson Koca, BTJ