När folkhemselen blev internationell. Elavregleringen i historiskt perspektiv

Per Högselius Arne Kaijser

Publikation 2007.06.12

Det svenska elsystemet har genomgått en paradoxal utveckling sedan 1980-talets mitt. Efter närmare hundra år av mycket snabb expansion, då efterfrågan på el i regel fördubblades vart tolfte år, har elsystemets imponerande expansion, i ett tekniskt perspektiv, plötsligt avstannat helt och elkonsumtionen har sedan 1987 legat på en nästan konstant nivå.

I ett sociotekniskt perspektiv har det däremot skett dramatiska förändringar, ja, man kan tala om en institutionell revolution. De grundläggande spelreglerna har förändrats vilket har lett till förändringar av elmarknadens funktionssätt, av organisationsstruktur, ägarsammansättning och nya former för offentlig styrning.

Boken undersöker i ett historiskt och sociotekniskt perspektiv det svenska elsystemets utveckling sedan mitten av 1980-talet och försöker förstå orsakerna till och innebörden av både trendbrottet i elkonsumtionen och den institutionella revolutionen.