Tillväxt, stagnation, kaos. En institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utvecklingens möjligheter, 3 upplagan

Christer Gunnarsson Mauricio Rojas

Publikation 2008.06.24

Fattigdomen i världen ska halveras till 2015, enligt FN:s Millenniedeklaration. Målet ska nås genom ökad och jämnare fördelad ekonomisk tillväxt. Problemet är att utvecklingen i tredje världen under de senaste decennierna kommit att bli alltmer polariserad.

Stora framgångar i vissa länder står i bjärt kontrast till den majoritet av länder där tillväxten varit helt otillräcklig. Vad krävs då för att en hållbar tillväxtprocess, som möjliggör minskad fattigdom och ökad levnadsstandard, ska komma till stånd? Denna fråga är det genomgående temat i boken.

Författarna hävdar att en tillväxtprocess som ska kunna skapa förbättrade livsvillkor måste vara förankrad i ett institutionellt nationellt regelverk som gör det möjligt för alla att delta i marknadsekonomin. På vissa håll, främst i Stillahavsasien, har sådana institutioner varit vägledande. I andra delar av världen saknas de, och detta kan förklara varför stagnation och kaos fortfarande råder.

I denna tredje upplaga av har samtliga kapitel uppdaterats och utvidgats med aktuella data och forskningsresultat.

Recensioner

I denna välskrivna tredje upplaga har författarna reviderat statistik och skrivit fram alla kapitlen till dagens möjliga bedömningar.

Erland Gurman, BTJ