Dynamiska innovationssystem i Norden? Volym 1. Sammanfattande analys och bedömning

Håkan Gergils

En framgångsrik innovationsverksamhet är avgörande för ett lands välstånd och ekonomiska tillväxt. Det är inget nytt. Men hur ser innovationssystemen egentligen ut, och vilken innovationspolitik är det som faktiskt bedrivs? Finns det en ”nordisk modell”? Borde det göra det?

Boken är en omfattande kartläggning och analys av innovationssystemen och innovationspolitiken i de nordiska länderna. Här beskrivs de viktigaste aktörerna och deras verksamhet, satsningarna på forskning och utveckling, regeringarnas strategier och handlingsprogram osv. Författaren kommenterar och jämför.

Både denna volym och studiens volym 2, som innehåller utförliga kapitel om alla de fem nordiska länderna, ger en bild som är ny och delvis överraskande även för de mest insatta. Läs mer om volym 2.

Håkan Gergils har genomfört studien inom ramen för SNS projekt ”Ny dynamik i det svenska innovationssystemet”.