Global ekonomi – en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi, 2 upplagan

Claes Berg

Publikation 2012.01.23

Global ekonomi baseras på erfarenheter från många länder och från det globala ekonomiska systemet. Den andra upplagan av Global ekonomi är kraftigt omarbetad och uppdaterad.

De senaste forskningsrönen i nationalekonomi beskrivs här på ett begripligt sätt. En stark empirisk och historisk förankring ökar förståelsen av hur teorier kan användas för att förklara verkligheten: Varför finns skillnader i levnadsstandard mellan länder? Hur uppstår ekonomiska kriser? Riskerar jordens resurser att ta slut när inkomsterna stiger globalt? Till detta kommer att ekonomisk-politiska slutsatser genomgående spelar en viktig roll för analys av åtgärder mot bland annat arbetslöshet, inflation, finanskriser, miljöförstöring och genusgap.

I andra upplagan analyseras konsekvenserna av finanskrisen som började i USA, spreds till många länder och sedan utvecklades till en skuldkris i Europa. Flertalet kapitel är uppdaterade – till exempel de som gäller arbetsmarknad, handel och finansiella flöden, global ojämlikhet, koldioxidutsläppens fördelning mellan länder samt slutsatserna av klimatmötet i Durban. Till detta kommer nya forskningsrön om hur väl stat och marknad kompletterar varandra när länder utvecklas och om sambandet mellan konflikter, svaga stater och ekonomisk tillbakagång. BRIC-ländernas (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) roll i världsekonomin har ökat snabbt under det senaste decenniet, vilket också beaktas mer utförligt i denna upplaga.

Boken ger ett betydligt bredare perspektiv än traditionella läroböcker i nationalekonomi. Den är skriven utan användning av komplicerade matematiska formler för att underlätta förståelsen av ekonomisk vetenskap hos samhällsintresserade medborgare.

Recensioner

Global ekonomi ger mycket kunskap och insikt om de krafter som styr ekonomin både nationellt och internationellt. Den är modern, pedagogisk och forskningsnära.

Harry Flam, professor i internationell ekonomi

I denna gedigna och mycket pedagogiskt välgjorda lärobok ges, genomgående med bas i nationalekonomisk och viss statsvetenskaplig forskning, i tjugofem substansfulla kapitel ett mycket brett och säkert helhetsperspektiv på den moderna samhällsekonomin… Väsentliga uppdateringar p.g.a. den snabba internationella utvecklingen har gjorts, varför den gamla upplagan bör utbytas.

Anders Weidung, Btj

… plötsligt ser man som läsare de stora sammanhangen. Som bonus serveras ett antal ekonomporträtt. Kort sagt allmänbildande.

Torbjörn Askman, Civilekonomen

För mer information, besök bokens hemsida.

Relaterat innehåll