Energisystemet inverkar på klimatet

Energisystemet – det vill säga tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi – är en central del av samhället. Det välstånd som har byggts upp i Sverige och i andra delar av världen hade inte varit möjligt utan trygg tillgång till energi. Globalt tillförs energin i stor utsträckning från fossila källor såsom olja, kol och gas. Energisystemet är den starkast bidragande orsaken till utsläppen av växthusgaser, enligt FN:s klimatpanel IPCC. Om målet ska vara fortsatt välstånd, samtidigt som utlovade klimatmål enligt internationella avtal uppnås, krävs en drastisk omställning av energisystemet.

Trygg energiförsörjning viktigt för samhället

Transportsektorn och industrin är samhällsbärande branscher med betydande energibehov. Tillsammans står dessa sektorer för ungefär 60 procent av den totala slutliga energianvändningen i Sverige. Även andra grundläggande samhällsfunktioner, såsom fastigheter och olika typer av informationsinfrastruktur, är beroende av en säker tillgång till energi. En förutsättning vid en omställning av energisystemet är därför att en trygg energiförsörjning kan säkerställas. Inriktningen för framtidens energisystem kan också påverka i vilken utsträckning Sverige blir beroende av andra länder, och därmed hur sårbara vi blir geopolitiskt.


Fakta om projektet

Tidsplan, projektledning och kontaktuppgifter

Projektet startar i början av 2021 och pågår i tre år.
Under år 2020 pågår arbetet med att identifiera forskare som kan engageras i projektet och med att sätta samman den referensgrupp som kommer att följa projektet och bidra med frågeställningar, data och fakta, samt förslag på hur resultaten kan tillämpas i praktiken.

Forskningsledare: Thérèse Lind, therese.lind@sns.se, 0739-87 19 11

Projektledare: Angelica Dahl, angelica.dahl@sns.se, 0722-51 79 53