Utgifterna för välfärden väntas överstiga inkomsterna framöver. Hur kan det offentliga åtagandet se ut för vården och äldreomsorgen i framtiden? Och hur kan det finansieras? Vilken betydelse får Coronakrisen för organisering och arbetssätt inom verksamheterna? SNS startar forskningsprojektet ”Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering” för att bidra med ny kunskap och forskningsbaserade underlag till diskussion och lösningar. Projektet startar i januari 2021 och pågår i tre år.

Offentliga utgifter för vård och äldreomsorg ökar snabbt

Den åldrande befolkningen gör att behovet av äldreomsorg och hälso- och sjukvård kommer att öka markant de närmaste åren. Verksamheterna utgör tillsammans en stor del av det offentliga åtagandet, och det växande behovet innebär med tiden ett allt större finansieringsproblem. Den snabba urbaniseringen förstärker samtidigt skillnaderna i förutsättningar för storstadsregioner och gles- och landsbygd. Finansieringsproblemets storlek kommer därför att variera betydligt mellan olika delar av landet. Teknikutvecklingen har stor potential att öka vårdens och äldreomsorgens produktivitet, men medför ofta i praktiken att kostnaderna ökar.

Inkomsterna till välfärdssystemet ökar långsammare

Välfärdssystemet finansieras till största delen gemensamt av skatter, men innehåller även inslag av egenavgifter. Eftersom andelen av befolkningen i förvärvsarbetande ålder beräknas minska riskerar välfärdssystemet på sikt bli underfinansierat. Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster innebär att en allt större andel av produktionen i ekonomin sker i offentligt finansierade verksamheter, där produktivitetstillväxten ofta är lägre jämfört med i näringslivet.


Fakta om projektet

Tidsplan, projektledning och kontaktuppgifter

Projektet startar i början av 2021 och pågår i tre år.

Under år 2020 pågår arbetet med att identifiera forskare som kan engageras i projektet och med att sätta samman den referensgrupp som kommer att följa projektet och bidra med frågeställningar, data och fakta, samt förslag på hur resultaten kan tillämpas i praktiken.

Forskningsledare: Gabriella Chirico Willstedt, gabriella.cw@sns.se, 0722-43 41 08

Projektledare: Adrian Ekström, adrian.ekstrom@sns.se, 0722-51 36 81